Súťaž Perohryz 2015 – štatút

Občianske združenie ÚLET v spolupráci s agentúrou LEMUR
vyhlasujú 1. ročník krajskej súťaže školských časopisov

Perohryz 2015

 

Cieľ súťaže:

Rozvíjať tvorivosť a kreativitu žiakov základných škôl, umožniť im vyjadriť svoj názor na otázky školského i spoločenského života. Naším cieľom je podporovať mediálnu gramotnosť, ktorú považujeme za jednu z kľúčových kompetencií 21. storočia a prepájať školské zručnosti a vedomosti s reálnym životom formou zážitku a stretnutia so skutočným svetom médií, ktorý každodenne ovplyvňuje život mladých ľudí v ich myslení, usporiadaní hodnôt a konaní. Zámerom súťaže je nadviazať konštruktívny dialóg žiakov a ich pedagógov s pracovníkmi médií o slobode slova, novinárskej etike a slušnom vyjadrení názorov na verejnosti.

Kategórie:

1. kategória: Základné časopisy 2. stupňa (5.- 9. ročník ZŠ) a príslušných ročníkov osemročných gymnázií
2. kategória: Individuálny príspevok – Školský redaktor roka Košického kraja

Podmienky súťaže:
a) Do súťaže sa môžu zapojiť redakčné rady školských časopisov 2. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií pracujúcich v Košickom kraji.
b) Do súťaže neprijímame triedne časopisy školy.
c) Za školský časopis nepovažujeme zborník výtvarných a literárnych diel.
d) Šéfredaktorom časopisu je žiak danej základnej školy, nie učiteľ.
e) Do súťaže môžete poslať minimálne 1 číslo a maximálne 2 rôzne čísla časopisov vydaných v školskom roku 2014/2015.
f) Do kategórie Školský redaktor roka Košického kraja sa môže zapojiť iba člen redakčnej rady daného časopisu.
g) Do kategórie Redaktor roka Košického kraja môže každý člen redakčnej rady poslať max. 2 tematicky odlišné príspevky na organizátormi vyhlásené témy. Tieto príspevky nemusia byť zverejnené v školskom časopise.
h) Časopis musí obsahovať tiráž alebo priložený hárok s informáciami:
– vydavateľ časopisu
– meno šéfredaktora časopisu – žiak
– periodicita vydávania
– v ktorom mesiaci príslušného roka časopis vyšiel
– od kedy časopis vychádza
– meno zodpovedného pedagóga, ktorý vedie redakčnú radu + kontaktné údaje
i) Individuálny príspevok / text redaktora musí mať v pravom hornom rohu príspevku uvedené:
– meno a priezvisko
– trieda
– žáner (rozhovor, reportáž, stĺpček)
– názov redakcie časopisu, odkiaľ je autor príspevku
– názov a adresu školy
j) Príspevky a časopisy poslané po termíne uzávierky neprijímame.

Uzávierka prijímania časopisov a individuálnych príspevkov: 7. 5. 2015

Adresa na zasielanie časopisov:
Časopisy zasielajte na adresu: Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice.
Obálku označte heslom „Perohryz 2015“.

Adresa na zasielanie individuálnych príspevkov:
Individuálne príspevky zasielajte na adresu: perohryz@skolskycasopis.sk.
V predmete e-mailu uveďte heslo „Perohryz 2015“.

Témy individuálnych príspevkov:
1. Ak chceš zmeniť svet, začni od seba. (pod záštitou neziskovej organizácie VOICES)
2. Postarám sa o svoj keš.

Žánre, ktoré si môžete vybrať:

1. rozhovor
2. reportáž
3. stĺpček

Výhry:

Porota udelí 3 ceny v každej kategórii. Súťažiaci budú odmenení diplomami a vecnými cenami. Súčasťou vyhlásenia výsledkov sú workshopy s porotcami a partnermi súťaže. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v júni 2015. Výsledky súťaže a víťazné príspevky budú uverejnené na stránke súťaže www.skolskycasopis.sk.

V Košiciach dňa 14. 4. 2015

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *