Čo je anketa a ako ju správne napísať?

Anketa prináša prieskum verejnosti,  zisťuje verejnú mienku ľudí na istú tému alebo udalosť. Najčastejšie sa realizuje formou otázok a odpovedí.

Oslovený zväčša odpovedá na jednu otázku – dôveryhodnosť ankety zachováte vtedy, ak uvediete jeho základné údaje (meno, vek, mesto, povolanie), príp. aj fotografiu.

Ako a koho sa pýtať?

Otázka pri ankete musí byť zrozumiteľná a oslovený by mal porozumieť jej zneniu. (Inak dostanete odpoveď typu – Neviem. Netuším.)

Ak chceme pomocou ankety získať čo najobjektívnejší názor na istú tému/udalosť, je vhodné pýtať sa čo najrozmanitejšieho okruhu ľudí. Napríklad, ak chceme zistiť, či sú žiaci na našej škole spokojní s obedmi, tak sa neopýtame len piatakov alebo len deviatakov, ale oslovíme čo najväčší počet žiakov rôznych tried.

Postup pri tvorení ankety

1. Vytvoriť si otázky (zrozumiteľné, pochopiteľné, týkajúce sa istej témy).

2. Osloviť reprezentatívnu skupinu ľudí (ak chceme robiť anketu na spomínané obedy, tak sa nebudeme pýtať ľudí na ulici, ale žiakov v škole).

3. Spracovanie odpovedí (je dôležité zachovať autentickosť výpovede, t. j. neupravovať význam jednotlivých odpovedí oslovených. Napríklad: odpoveď áno, som spokojný s obedmi na škole, ale nepáči sa mi, že máme málo ovocia na výber  neupravíme na nie som spokojný, lebo máme málo ovocia).

4. Prezentovanie výsledkov ankety – získané výpovede gramaticky a štylisticky upravíme (doslovné znenie Ta ja neznam, ale mne celkom chuťa obedy u náz v škole môžeme upraviť trebárs do tejto podoby: Mne celkom chutia obedy u nás v škole.) Pri každej odpovedi nesmieme zabudnúť doplniť údaje osloveného – meno, vek, mesto, povolanie).

Hotový článok

Článok s anketou musí obsahovať tieto náležitosti:

1. titulok – je vhodné, ak obsahuje slovo anketa. Tak čitateľ hneď vie, aký typ článku môže očakávať.

2. perex – sú to zväčša dve až tri vety, ktoré uvedú čitateľa do témy článku. Majú ponúkať najzaujímavejšie informácie, ktoré článok obsahuje. V prípade ankety môže obsahovať informáciu o anketovej otázke.

3. anketa – odpovede oslovených a ich údaje.

4. uvedenie autora článku

PRÍKLAD:

Anketa: žiakom na  ZŠ Staré Mesto obedy veľmi nechutia

Na košickej základnej škole Staré Mesto sme zisťovali, či žiakom chutia školské obedy. Z odpovedí vyplýva, že kuchárky by sa mohli zlepšiť.

Janka, 15, ôsmačka: Nechutia mi obedy v našej škole, preto si radšej vezmem z domu väčšiu desiatu, aby som nebola hladná.

Adam, 10, tretiak: Najradšej mám buchty na pare a šišky, najmenej mi chutí rizoto a šaláty.

Nina, 16, deviatačka: Obedujem síce v škole, ale skoro nikdy nezjem celú porciu. Nechutí mi školské jedlo.

Jakub, 12, piatak: Mama varí najlepšie.

Kristínka, 9, druháčka: Chutí mi na škole.

Juraj, 13, šiestak: Mohli by variť aj chutnejšie. Kamaráti na iných školách majú lepšie obedy.

Eva Novinová

Ilustračná fotografia: Pixabay.com