Súťaž Perohryz 2017 – štatút

Občianske združenie ÚLET

vyhlasuje 2. ročník krajskej súťaže školských časopisov

Perohryz 2015

 

 

Cieľ súťaže:

Rozvíjať tvorivosť a kreativitu žiakov základných škôl, umožniť im vyjadriť svoj názor na otázky školského i spoločenského života. Naším cieľom je podporovať mediálnu gramotnosť, ktorú považujeme za jednu z kľúčových kompetencií 21. storočia a prepájať školské zručnosti a vedomosti s reálnym životom formou zážitku a stretnutia so skutočným svetom médií, ktorý každodenne ovplyvňuje život mladých ľudí v ich myslení, usporiadaní hodnôt a konaní. Zámerom súťaže je nadviazať konštruktívny dialóg žiakov a ich pedagógov s pracovníkmi médií o slobode slova, novinárskej etike a slušnom vyjadrení názorov na verejnosti.

Podmienky súťaže:

 1. Do súťaže sa môžu zapojiť redakčné rady školských časopisov 2. stupňa základných škôl (5.- 9. ročník ZŠ) a príslušných ročníkov osemročných gymnázií pracujúcich v Košickom kraji.
 2. Do súťaže neprijímame triedne časopisy školy.
 3. Za školský časopis nepovažujeme zborník výtvarných a literárnych diel.
 4. Šéfredaktorom časopisu je žiak danej základnej školy, nie učiteľ.
 5. Do súťaže môžete poslať 1 číslo a maximálne 2 rôzne čísla časopisov vydaných v školskom roku 2016/2017.
 6. Časopis musí obsahovať tiráž alebo priložený hárok (prihlášku do súťaže) s informáciami:
  • Názov školy
  • Názov časopisu
  • Periodicita vydávania časopisu
  • Vydavateľ časopisu
  • Mesiac príslušného roka, v ktorom časopis vyšiel
  • Mesiac a rok odkedy časopis vychádza
  • Meno šéfredaktora časopisu – žiaka
  • Počet členov redakčnej rady
  • Kontakt na pedagóga zodpovedného za vedenie redakčnej rady: Meno a priezvisko, E-mail, Telefón
 7. Príspevky a časopisy poslané po termíne uzávierky neprijímame.

Uzávierka prijímania časopisov:  15. 2. 2017


Adresa na zasielanie časopisov:

Občianske združenie ÚLET
Narcisová 4
040 11 Košice

Obálku označte heslom “Perohryz 2017″.

 

Výhry:

Porota udelí ceny 3 redakčným tímom. Súťažiaci budú odmenení diplomami a vecnými cenami, ktoré nesmú chýbať v žiadnej redakcii. Súčasťou vyhlásenia výsledkov sú workshopy s porotcami a partnermi súťaže. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v marci 2017. Výsledky súťaže budú uverejnené na stránke súťaže www.skolskycasopis.sk.

 

V Košiciach dňa 15. 1. 2017